Prevádzkovateľ internetového portálu

Csilla Alföldiová
Dolná 522/10, Šaľa 927 01, Slovenská republika
IČO: 48098396
DIČ: 1020268073

Zapísaný v živnostenskom registri okresného úradu Šaľa pod číslom 450-12980.

Orgán dozoru:
Kontakt na všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu pre Nitriansky kraj je:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.BOX 49A, Staničná 9, Nitra 950 50
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 037 772 0001 / Fax: 037 772 0024
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

A. ÚVOD
B. OBJEDNANIE A DODANIE TOVARU
C. PLATOBNÉ PODMIENKY
D. REKLAMÁCIE
E. DODANIE A PREVZATIE TOVARU
F. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, KVALITA PRI PREVZATÍ VECI, ZÁRUKA ZA KVALITU
G. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
H. INFORMÁCIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV (ARS)
I. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
J. NEPREVZATÉ DOBIERKY
K. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

A. ÚVOD
Tieto obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod Stellatrend.sk, prevádzkovateľ Csilla Alföldiová, s miestom podnikania Dolná 522/10, Šaľa 927 01, identifikačné číslo 48098396 a určujú podmienky predaja a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (Stellatrend.sk) a kupujúceho (ďalej tiež zákazník).

B. OBJEDNANIE A DODANIE TOVARU

 1. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil so znením týchto obchodných podmienok. 
 2. Všetky odoslané objednávky sú považované za záväzné.
 3. Každá objednávka bude ihneď po odoslaní potvrdená formou e-mailovej správy, čím dôjde k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Potvrzovacia e-mailová správa bude zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii (objednávke) a bude obsahovať tieto informácie: údaje o zákazníkovi, dodaciu adresu, informácie o objednanom tovare, počet kusov objednaného tovaru, atď. Toto potvrdenie posiela server automaticky.
 4. V prípade, že tovar nie je na sklade alebo z iného dôvodu nebude možné dodržať požadovaný termín dodania, bude zákazník kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom s návrhom náhradného termínu dodania. O odoslaní tovaru je zákazník vždy informovaný e-mailom, ktorý bude obsahovať číslo zásielky.
 5. Kupujúci je povinný pri registrácii (objednávke) uvádzať i telefonický kontakt, ak tomu nebránia závažné okolnosti. 
 6. Ak zákazník po prijatí potvrdenia objednávky zistí, že je niektorý z údajov chybný alebo nedostatočne vyplnený, je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť čo najskôr predávajúcemu. Najlepšie e-mailom na adresu info@stellatrend.sk. Zákazník napíše do predmetu správy Oprava objednávky a do tela správy číslo objednávky a správne údaje.
 7. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak nesplní kupujúci túto povinnosť, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá touto nečinnosťou kupujúceho predávajúcemu vznikla.
 8. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s uskladnením v obvyklej výške. 
 9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný neodkladne skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípadě akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zisenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, alebo o inom poškodení zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
 10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
C. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  a) v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke
  b) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č IBAN: SK0211110000001197638028, SWIFT: UNCRSKBX ( UniCredit Bank Slovakia, a.s. )
 2. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru kupujúcim. Cena za poštovné a balné je 3.00€
 3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 prac. dní od uzavretia zmluvy. Ako variabilný symbol použijete číslo objednávky. V tomto prípade si účtujeme poplatok za poštovné a balné 2.00€
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorým je číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na vyššie uvedený bankový účet predávajúceho.
D. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

 1. Objednaný tovar bude zasielaný a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
 2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.
Tovar expedujeme do 24 hodín. V okamihu expedovania zásielky sú vám na email doručené informácie. V prípade, že vás poštový doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na vašej dodacej pošte s tým, že do schránky vám bude daná informácia o uložení zásielky na pošte, kde balíček bude uložený maximálne 18 dní.
V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu, prosíme Vás platbu realizovať do 3 pracovných dní. Pri platbe prevodom sa tovar odosiela až po Vašej úhrade.

E. REKLAMÁCIE

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 1914 a nasl., § 2099 a nasl. a § 2158 a nasl. občianskeho zákonníka). 30 dňovú reklamačnú lehotu je možné po vzájomnej dohode oboch strán predĺžiť.
 2. Ku každému tovaru je prikladaný daňový doklad - faktúra, ktorý slúži zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je priložený (v závislosti od výrobcu a druhu tovaru). 
 3. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom predajného dokladu alebo dodacieho listu v prípade, že je zásielka doručená zmluvným prepravcom. 
 4. Kupujúci je po odovzdaní tovaru predávajúcim (osobne, poprípade zmluvným prepravcom) povinný tovar bez zbytočného odkladu prehliadnuť. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi predajným dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne ​​správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil daňový doklad. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
 5. Reklamáciu je nutné uplatniť u predávajúceho osobne, alebo písomnou formou spolu s označením vady, uvedením požadovaného nároku zo zodpovednosti za vady a zaslaním chybného tovaru. 
 6. V zmysle občianskeho zákonníka je stanovená záručná doba 24mesiacov, ktorá začína dňom prevzatia zásielky. Toto sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru, na mechanické poškodenie tovaru alebo na zničenie tovaru neodbornou manipuláciou.
 7. Predpokladaná životnosť vlasových výrobkov pri dodržaní správnej údržby a dennom používaní je 3 - 12 mesiacov.
F. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, KVALITA PRI PREVZATÍ VECI, ZÁRUKA ZA KVALITU

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady (nejde teda o vady vzniknuté neskôr). Najmä však predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:
  a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  b) sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,
  c) vec zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutým vzorkám alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Ak je chybové konanie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo
  a) na odstránenie závady dodaním novej veci bez závady alebo dodaním chýbajúce veci, ak to nie je vzhľadom k povahe závady neúmerné (je tu nepomer medzi hodnotou závady a hodnotou tovaru, alebo možno vec jednoducho opraviť). Ak sa závada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe závady neúmerné, najmä ak možno závadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady;
  b) na odstránenie závady opravou veci,
  c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
  d) odstúpiť od zmluvy.
 3. Nepodstatné porušenie zmluvy
  Ak je chybové konanie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie závady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 4. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení závady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení závady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.
 5. Ak kupujúci od zmluvy neodstúpi alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez závad, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez závad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by dohodnutie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
 6. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej závady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt závady po oprave alebo pre väčší počet závad. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 7. Právo z riešenia závad kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má závadu, alebo ak kupujúci závadu sám spôsobil (napr. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii).
 8. Ak kupujúci uplatní právo z riešenia závad, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
 9. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo závady, ktorá sa vyskytne v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa závada prejaví počas 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci, má sa za to, že existovala už pri jej prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak. Po tejto dobe preukazuje existenciu vád kupujúci.
 10. Predávajúci poskytuje na tovar záruku (na závady vzniknuté po prevzatí tovaru) o dĺžke 30 mesiacov od prevzatia tovaru (či už osobného alebo zmluvného prepravcu).
 11. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  a) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s povahou veci či užívateľskou príručkou, ak je priložená,
  b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii,
  c) tovar bol poškodený živlami,
  d) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
  e) závadu spôsobil kupujúci sám.
 12. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.
 13. Zodpovednosť predávajúceho za závady sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej bežným používaním.
 14. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je voči predávajúcemu účinné od okamihu, kedy je mu doručené prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, ak sú splnené všetky potrebné zákonné podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
G. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Ak je kupujúci spotrebiteľom (nekoná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti), má v súlade s § 1829 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť v tejto lehote predávajúcemu preukázateľne doručené a to buď písomne ​​na adresu Csilla Alföldiová, Dolná 522/10 Šaľa 927 01, alebo na adresu jeho elektronickej pošty info@stellatrend.sk. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Zákonná 14 - dňová lehota na odstúpenie od zmluvy môže byť predávajúcim jednostranne predĺžená.
 2. Ak sa kupujúci rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí kupujúci nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, bez zbytočného odkladu po vyššie uvedenom odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy poslať späť na adresu prevádzky predávajúceho. V rovnakej lehote je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.
 3. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie v plnom rozsahu kupujúci.
 4. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu dovtedy, kým mu kupujúci tovar neodovzdá alebo nepreukáže, že tovar kupujúcemu odoslal. Kupujúci je povinný pred odoslaním tovaru kontaktovať pracovníkov Stellatrend.sk na adrese info@stellatrend.sk.
 5. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 6. V prípade, že tovar vrátený kupujúcim bude poškodený alebo opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu v súlade s ustanovením § 1833 Občianskeho zákonníka nárok na náhradu škody tomu zodpovedajúcej, ktorá môže dosiahnuť až plnú cenu tovaru. Tento nárok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Ak nebude tovar vrátený v pôvodnom obale, bude od kúpnej ceny, ktorá má byť vrátená kupujúcemu, v súlade s ustanovením § 1833 Občianskeho zákonníka, mimo nákladov a prípadného zápočtu podľa predchádzajúceho odseku odpočítaná aj suma na zaobstaranie nového obalu, ako náklad predávajúceho spojený s vrátením tovaru kupujúcim, spotrebiteľom.
H. INFORMÁCIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV (ARS)
Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

Návrh musí obsahovať:

 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • presné označenie predávajúceho,
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.
K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov oznámi stranám sporu začatie alternatívneho riešenia sporu a zároveň predávajúcemu doručí návrh spolu s priloženými dokladmi a výzvou, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v návrhu v stanovenej lehote.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov súčasne s oznámením strany sporu informuje o tom, že:

 • nemusia byť zastúpené právnym zástupcom,
 • majú možnosť využiť nezávislé poradenstvo, zastupovanie alebo pomoc tretej osoby,
 • začatím alternatívneho riešenia sporu nie je dotknuté ich právo domáhať sa ochrany svojich práv na súde,
 • spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu,
 • predávajúci, ktorý neposkytne subjektu alternatívneho riešenia sporov súčinnosť, sa dopustí správneho deliktu podľa § 27 ods. 2 a jeho obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania môže byť zverejnené na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 15 ods. 5,
 • návrh bude odložený, ak spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom lternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Odôvodnené stanovisko subjekt alternatívneho riešenia sporov doručí stranám sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov po začatí alternatívneho riešenia sporu návrh odloží, ak:

 • zistí, že vo veci, ktorej sa návrh týka,
  - bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov,
  - rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
  - bola uzavretá dohoda o mediácii alebo
  - bolo ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e),
 • spotrebiteľ napriek výzve subjektu alternatívneho riešenia sporov neposkytne súčinnosť potrebnú na alternatívne riešenie sporu,
 • spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu,
 • strany sporu nevyjadria písomný súhlas s postupom podľa § 16 ods. 5 a súčasne nemožno spor postúpiť inému subjektu alternatívneho riešenia sporov,
 • na základe skutočností zistených počas alternatívneho riešenia sporu nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa.
Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom:

 • uzavretia dohody,
 • vydania odôvodneného stanoviska,
 • odloženia návrhu,
 • úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
 • zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
 • vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:
https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

I. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v čo najrýchlejšom čase. Ak predávajúci nebude môcť expedovať tovar (z dôvodu vypredania zásob a pod. ...), upovedomí zákazníka, najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky, o situácii a ponúkne mu náhradné riešenie. 
 2. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť ku každej objednávke daňový doklad a odovzdať ho zákazníkovi.
 3. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak zákazník už v minulosti nesplnil svoj záväzok prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu. 
 4. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným (z dôvodu vypredania tovaru a pod.), ak sa nedohodne so zákazníkom na novom plnení. O tejto skutočnosti musí byť kupujúci vždy informovaný.
 5. Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody spôsobené stratou prihlasovacieho mena a hesla.
 6. V prípade, že zákazník uhradí platbu za objednávku pred dodaním tovaru a predávajúci nebude schopný túto objednávku uskutočniť, zaväzuje sa predávajúci vrátiť kupujúcemu bezodkladne plnú sumu späť. 
 7. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. 
 8. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu. S konečnou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. 
 9. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby nikto nemal prístup k jeho prihlasovaciemu menu a heslu, ktoré vyplnil pri registrácii. 
 10. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku do doby, než dôjde k odoslaniu objednaného tovaru predávajúcim alebo po tejto dobe odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s článkom D. Právo na odstúpenie od zmluvy. 
 11. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru po predchádzajúcom uhradení kúpnej ceny predávajúcemu. 
J. NEPREVZATÉ DOBIERKY
Pri odosielaní zásielky je kupujúci upozornený mailom zo strany predávajúceho na povinnosti, ktoré mu vzniknú pri neprevzatí zásielky.
V prípade, že si kupujúci objedná tovar z internetového obchodu www.Stellatrend.sk a tento tovar si neprevezme z akéhokoľvek dôvodu, prevádkovateľovi vzniká nárok na vrátenie expedičných nákladov vo výške 7 EUR od kupujúceho. Povinnosťou kupujúceho je vrátiť náklady vo výške 7€

UPOZORNENIE!
Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Zb.) podľa našich obchodných podmienok. Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude sa požadovať úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 7€. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške.

K. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

 1. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov výhradne na účel realizácie práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenia kúpnej zmluvy a pre vykonanienevyhnutných účtovnývh operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo indentifikácie platieb fyzických osôb vykonaných bankovým prevodom - a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou tovarov a služieb.Poskytnutie týchto údajov spotrebiteľom je nevyhnutné na účely uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie. Poskytnutie osobných údajov spotrebiteľom je dobrovoľné.
 3. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich výpis alebo opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.
 4. Zmenu osobných údajov môže zaregistrovaný zákazník realizovať priamo na stránke internetového obchodu po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet. 
 5. Zrušenie zakazníckeho účtu môže zákazník uskutočniť zaslaním žiadosti e-mailom na info@stellatrend.sk, alebo po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet v časti označenej "GDPR - osobné údaje".


Formulár - odstúpenie od zmluvy (PDF)
Formulár - reklamačný protokol (PDF)